Phương pháp xác định giá trị của doanh nghiệp

hanh-lap-van-phong-dai-dien
. Phương pháp xác định giá trị của doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước . Phương pháp tài sản Ước tính giá công ty theo giá thị trường các loại tài sản của doanh nghiệp: V= Va-Vd V: giá thị trường của vốn chủ sở hữu; Va: giá thị trường của tài sản Vd: giá thị trường của nợ phải trả. 1....