Quy định & điều khoản

Đọc kỹ các điều khoản sử dụng (“điều khoản”) kỹ trước khi truy cập vào website. Nếu muốn truy cập vào website, bạn phải chấp nhận các điều khoản mà không có sự hạn chế hoặc ngoại lệ nào. Bất kỳ khi nào bạn truy cập vào website, bạn đã coi như chấp nhận các giới hạn và điều khoản. Game Kids là đơn vị duy nhất và toàn quyền xem xét và có thể báo trước hoặc không báo trước các thay đổi, chỉnh sửa, thêm và xóa bỏ các giới hạn và điều khoản bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của trang web này. Do đó, khi truy cập vào trang web này, bạn nên kiểm tra các thời hạn và điều khoản sử dụng một cách cẩn thận.

Các điều khoản áp dụng khi bạn truy cập tới http://contact-professionnel.com/ (“trang Web”) và tới những trang Web của Game Kids và những chi nhánh, công ty con, đơn vị thành viên được liên kết trực tiếp hay gián tiếp từ trang Web này (“Subsites”). Sự truy cập của bạn tới một Subsite cũng tuỳ thuộc vào các điều khoản sử dụng của Subsite. Ngoài ra, nếu các điều khoản này xung khắc với các điều khoản của Subsite, các điều khoản của Subsite sẽ được áp dụng.

1. Quyền sở hữu chính đáng và giới hạn sử dụng
Tất cả nội dung của trang Web này hoặc các SubSite và tất cả bản quyền, thương hiệu và bất cứ quyền sở hữu hợp lý khác liên quan tới những nội dung này được sở hữu bởi các Game Kids hoặc bởi người sở hữu của nội dung đó. Ngoại trừ những quy định rõ ràng có thể áp dụng của luật pháp, không có nội dung nào trong trang Web này hoặc SubSite có thể được sử dụng, sao chép, sửa chữa, dịch, phân phối hoặc những ứng dụng khác mà không được sự chấp thuận trước của Game Kids hoặc chủ sở hữu nội dung đó. Game Kids giữ quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi những điều khoản này hoặc nội dung của trang Web này hay các SubSite vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

2. Không chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo nội dung thông tin
Nội dung của trang Web này được cung cấp mà không có bất cứ hình thức đảm bảo nào, cả thể hiện ra hay ngụ ý (kể cả, nhưng không giới hạn, bất cứ sự ngụ ý bảo đảm nào về khả năng bán được, sự phù hợp về mục đích sử dụng cụ thể, tiêu đề, hoặc sự không xâm phạm tới quyền lợi của bên thứ ba). Game Kids không đảm bảo rằng nội dung không có lỗi. Game Kids sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để đưa ra thông tin chính xác và cập nhật trên trang Web này nhưng không có sự đảm bảo nào về tính chính xác, sự hoàn chỉnh và/hoặc sự kịp thời.

3. Không chịu trách nhiệm về các liên kết từ trang web này
Ngoại trừ cho trang Web này và cho các SubSite, Game Kids không hoạt động hoặc bảo trì nội dung trên các trang Web có liên kết trực tiếp hay gián tiếp từ trang Web này hoặc các SubSite (“Linked Sites”). Bất cứ sự tham chiếu nào tới một Linked Site hoặc tới một sản phẩm hay dịch vụ đặc biệt nào của hãng thứ ba trên trang Web, SubSite hoặc một Linked Site không là một khuyến cáo của Game Kids. Game Kids từ chối mọi trách nhiệm pháp lý cho việc truy cập tới và sử dụng Linked Sites.

4. Giới hạn của trách nhiệm pháp lý
Game Kids không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại, những hậu quả (kể cả, nhưng không giới hạn, những thiệt hại kinh tế, lợi nhuận, thu nhập, hoặc mất mát dữ liệu) nảy sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hay là kết quả lôgíc do không truy cập hay ngoài việc truy cập được tới trang Web này, các Subsite hoặc Linked Sites, mặc dù đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.