Hướng dẫn sử dụng phần mềm TAS-ERP 2012

Quy trình cấu hình phần mềm ban đầu:

Bước 1: khai báo tên công ty.
Bước 2:khai báo bộ phận – phòng ban
Bước 3: Khai báo nhân viên
Bước 5: khai báo lịch trình vào ra (nếu sử dụng chức năng tự động tìm ca).
Bước 6: Khai báo lịch trình váo ra (nếu sử dụng chức năng tự động tìm ca).
Bước 7: khai báo các ngày lễ (không bắt buộc).
Bước 8: khai báo loại nghỉ (không bắt buộc).
Bước 9: khai báo lý do nghỉ (không bắt buộc).
Bước 10: khai báo các ưu đãi (không bắt buộc).
Bước 11: đăng kí lịch trình làm việc cho nhân viên (nếu sử dụng chức năng tự động tìm ca hoặc không cần với những nhân viên làm ca cố định)

Quy trình tạo bảng công và xuất các báo cáo hàng tháng:

Bước 1: cập nhật dữ liệu chấm công của nhân viên trên máy chấm công.
Bước 2: chọn khoảng ngày cần tính công và xuất báo cáo.
Bước 3: tìm ca (nếu dùng chức năng tự động tìm ca).
Bước 4: cập nhật lại ca làm việc của nhân viên nếu phần mềm không tự động tìm được.
Bước 5: xuất bảng công và các báo cáo

Recent Posts